Zespół specjalistów Centrum Zdrowia Psychicznego – dla dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista psychiatra
Pracuje z pacjentami od 16 r.ż.
Przyjmuje w CMD Wałbrzyska i Przy Bażantarni.

Specjalista psychiatra z 20-letnim doświadczeniem klinicznym pracy z pacjentami. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Przez wiele lat pracował w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełnił również obowiązki ordynatora III oddziału ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim. Od 2008 do 2011 roku kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychogeriatrii SPZZLO Warszawa Żoliborz. Posiada doświadczenie lekarza dyżurnego w pogotowiu oraz lekarza organizującego oddział psychosomatyczny ZUS w Konstancinie Jeziornie.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych, jego szczególnym obszarem zainteresowań od początku pracy zawodowej pozostają zaburzenia nastroju i problemy psychogeriatrii.

Obszary pracy:

 • diagnostyka i leczenie depresji
 • diagnostyka i leczenie nerwic
 • diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • diagnostyka i leczenie psychoz
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Pracuje z pacjentami do 35 roku życia.
Przyjmuje w CMD Nowolipie.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie,gdzie zdobyła umiejętność z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe uzyskała w V Klinice Psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Poradni Psychologicznej dla kobiet po mastektomii przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii, Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami pracując w prywatnych przedszkolach i szkole. Prowadzi indywidualną opiekę psychologiczną, obejmującą między innymi współpracę z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w zakresie wydawania opinii i orzeczeń. Swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP.

Obszary pracy:

 • zaburzenia rozwojowe i zachowania
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami w zakresie dostosowywania wymagań w stosunku do uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP
 • konsultacje rodziców uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka
 • testy psychologiczne i kwestionariusze badające m.in inteligencję IQ, diagnozę uzdolnień i zainteresowań dziecka, gotowość szkolną, motywację do nauki oraz lęk szkolny, nieprzystosowanie społeczne dzieci w klasie szkolnej, poziom niepokoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rad pedagogicznych w placówkach oświatowych
 • psychoterapia indywidualna osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych,depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w relacjach z innymi

Psycholog, diagnosta
Przyjmuje w CMD Wałbrzyska i Nowolipie.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła studia podyplomowe Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Posiada uprawnienia diagnosty i terapeuty SI.

Obszary pracy:

 • konsultacje psychologiczne dla dzieci,młodzieży, dorosłych, par i rodzin
 • diagnoza dzieci od 4 r.ż. pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci
 • testy osobowościowe dla dorosłych i młodzieży
 • praca z emocjami
 • praca nad rozwojem osobistym

Psycholog, interwent kryzysowy
Przyjmuje w CMD Koneser.

Ukończyła studia magisterskie ze specjalnością: neurokognitywistyka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Studia Podyplomowe z Psychotraumatologii w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń przy Uniwersytecie SWPS. Umiejętności praktyczne kształciła dzięki stażom i praktykom w Fundacji Dzieci Niczyje,Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie, Oddziale Rehabilitacji Neuropsychologicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Acuphysio Physiotherapy & Sport Injury Clinicw Bray (w Irlandii).

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z klinikami rehabilitacyjnymi w oddziałach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Rehabilitacji Neurologicznej, Ortopedycznej oraz Kardiologicznej, gdzie udzielała konsultacji indywidualnych jak i prowadziła warsztatowo-wsparciowe zajęcia grupowe.

Odbyła kurs: Studium Podejście uważności (Mindfulness) z elementami współczucia (Compassion) oraz szkolenie: Diagnoza Neuropsychologiczna w praktyce. Przyjmuje pacjentów również w języku angielskim.

Obszary pracy:

 • sytuacje kryzysowe w relacjach (rozwód,nowy związek, strata bliskiej osoby, kryzys w związku)
 • trudności w adaptacji do choroby,niepełnosprawności, konieczności podejmowania długotrwałego leczenia
 • ból przewlekły związany z chorobą lubo niewiadomym pochodzeniu
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci,językowych, mowy, percepcji
 • przeżycie wydarzenia traumatycznego związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia,bycie świadkiem takiej sytuacji lub informacja o doświadczeniu takiego wydarzenia przez bliską osobę
 • doświadczanie przemocy lub podejrzeniem stosowania przemocy
 • opieka nad osobą przewlekle chorą
 • problemy wychowawcze: trudności w nauce,w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,z opiekunami, rodzicami, podejrzenie zaburzeń rozwojowych
 • odnalezienie się w nowej roli społecznej np. bycie rodzicem, dziadkiem, babcią,emerytem i in.

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Przyjmuje w CMD Wałbrzyska.

Absolwentka studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z obszaru seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych. Ukończyła studium w Fundacji Dzieci Niczyje „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzicami”.

Obszary pracy:

 • trudności w adaptacji (żłobek, przedszkole,szkoła, rozwód)
 • trudności emocjonalnymi
 • trudności w nauce i nadruchliwości
 • zachowania buntownicze
 • zaburzenia jedzenia
 • trudności ze snem
 • onanizm dziecięcy
 • doświadczenie molestowania
 • praca z przemocą
 • wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych
 • zaburzenia seksualne u dorosłych

Psycholog, coach, trener, mediator
Przyjmuje w CMD Nowolipie.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym (SWPS) w Warszawie.

Ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

Jest certyfikowanym mediatorem, coachem, trenerem. Posiada doświadczenie w obszarze psychodiagnostyki osobowości zdrowej, trudności emocjonalnych, stresu, diagnozy uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

Obszary pracy:

 • diagnoza osobowości zdrowej (NEO-FFI, NEOPR, EPQ-R)
 • diagnoza temperamentu (FCZ-KT)i psychoedukacja związana z temperamentem
 • diagnoza (CISS, STAI, SEG) trudności emocjonalnych i stylu reagowania na stres
 • diagnoza uzdolnień i IQ (APIS-Z, test matryc Ravena)
 • trudności emocjonalne (np. lęk, gniew, smutek)i w sytuacjach nasilonego stresu
 • kontrola emocji
 • terapia partnerska i rodzinna w obszarze komunikacji interpersonalnej
 • terapia rodzinna nastawiona na porozumienie
 • trudności okresu dojrzewania
 • trudności związane z kryzysami rozwojowymi osób dorosłych
 • wypalenie zawodowe
 • doradztwo zawodowe (również połączone z psychodiagnostyką)
 • definiowanie celów, osiąganie celów – praca coachingowa
 • wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych(nieśmiałość, inteligencja emocjonalna,komunikacja interpersonalna, poczucie własnej wartości, itp.)
 • szkolenia i warsztaty grupowe

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Przyjmuje w CMD Przy Bażantarni.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, zarówno terapeutyczne, trenerskie, jak i warsztatowe. Absolwentka szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Obecnie uczestnik szkolenia w zakresie psychoterapii analitycznej grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającej atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła liczne kursy z NVC – komunikacji opartej na empatii (Dialogue Unlimited, Szkoła Empatii). Interesuje się technikami neurostymulacji tj. EEG biofeedback (ukończyła szkolenie w EEG w Instytucie dr M. Pakszys ) oraz treningami uwagi słuchowej(posiada certyfkat 4-tego stopnia Tomatis Development SA Luxemburg).

Obszary pracy:

 • psychoterapia grupowa i indywidualna dorosłych i młodzieży
 • konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze, trudności w relacjach i w komunikowaniu się z dziećmi)
 • problemy wieku dojrzewania
 • zaburzenia emocjonalne (nerwicowe, lękowe,depresyjne)
 • trudności związane z przechodzeniem przez kolejne etapy rozwoju, podejmowaniem lub traceniem ról społecznych
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych(około rozwodowe zarówno dla dorosłych jaki dla dzieci, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp.)
 • możliwość konsultacji dotyczących zaburzeń przetwarzania słuchowego

Psycholog, neuropsycholog
Przyjmuje w CMD Koneser i Nowolipie.

Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Obszary pracy:

 • prowadzenie diagnostyki przesiewowej w kierunku integracji sensorycznej
 • diagnostyka i terapia ręki
 • diagnostyka i terapia autyzm
 • diagnostyka i terapia zaburzeń neuropsychologicznych
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i terapia depresji

Psycholog kliniczny, diagnosta, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Przyjmuje w CMD Koneser.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310), specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne). Doświadczenie zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka), jak również chorymi somatycznie m.in. w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym (rehabilitacja chorób kardiologicznych, ortopedycznych) oraz z zaburzeniami psychicznymi m.in. w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, jak również w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym. Obecnie pracuje również z dziećmi w Centrum Zdrowia Dziecka.

Obszary pracy:

 • psychoterapia zaburzeń psychicznych, w szczególności: zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia dwubiegunowe, depresja popsychotyczna) i lękowych (m.in. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, lęk uogólniony)
 • psychoterapia rodzin i małżeństw
 • współwystępowanie schorzeń / objawów somatycznych i psychicznych
 • autyzm, zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia zachowania
 • DDA, zaburzeń lękowych

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Przyjmuje w CMD Przy Bażantarni.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie terapeutyczne. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywał w Szpitalu Nowowiejskim,Szpitalu Wolskim oraz jako asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest współautorem programów terapeutycznych: krótkoterminowej terapii grupowej dla pacjentów z zaburzeniami osobowości,„ja męskość a emocje”, Ja i moje relacje z innymi.Współtwórca programu szkoleniowego Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii dla terapeutów uczących się terapii CBT i psychodynamicznej.

Jest członkiem organizacji branżowych krajowych i zagranicznych (m.in. Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, European Association Behavioural and Cognitive i in.).

Obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • zaburzenia osobowości (m.in. borderline)
 • smutek i przygnębienie
 • trudności w realizacji swoich celów
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • uzależnienia behawioralne
 • problemy z identyfikacją i tożsamością

Psycholog
Pracuje z pacjentami od 2 r.ż.
Przyjmuje w CMD Nowolipie.

Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, pracujący z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Zawodowo poszerzający kompetencje w zakresie terapii autyzmu, zachowań opozycyjnych, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń snu.Posiada doświadczenie w terapii i diagnostyce zaburzeń rozwojowych, prowadzeniu warsztatów i profilaktyce w przestrzeni placówek edukacyjnych. Prywatnie laureat konkursów literackich,autor opowiadań i miłośnik teatru.

Obszary pracy:

 • autyzm, w tym Zespół Aspergera
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • zaburzenia snu
 • poradnictwo wychowawcze

Psycholog, seksuolog
Przyjmuje w CMD Nowolipie i Racławicka.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Benefcjent licznych szkoleń organizowanych przez Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza dotyczących leczenia zaburzeń seksualnych.

Praktyczne umiejętności zdobywał w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego będącym bazą dla II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Staż kliniczny odbywał w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracował w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności jako cywilny psycholog działu penitencjarnego oraz seksuolog w jednej z polskich jednostek (dysponent trzeciego stopnia) Służby Więziennej. Współpracuje z kilkoma warszawskimi poradniami psychologiczno-seksuologicznymi.

Obszary pracy:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia osobowości
 • wątpliwości lub problemy związane z orientacją seksualną
 • wątpliwości lub problemy związane z tożsamością seksualną
 • wątpliwości lub problemy związane z antykoncepcją
 • problemy dotyczące relacji seksualnych w związku
 • uzależnienie od seksu, masturbacji lub pornografii i kompulsywne zachowania seksualne
 • nietypowe preferencje seksualne
 • doświadczenie przemocy seksualnej
 • zmniejszone potrzeby seksualne lub ich brak
 • nadmierne potrzeby seksualne
 • brak lub rzadkie osiąganie orgazmu
 • zbyt szybkie osiąganie orgazmu
 • seks nie sprawia przyjemności
 • odczuwanie wstrętu do seksu, partnera lub mężczyzn/kobiet
 • odczuwanie bólu w trakcie stosunku(dyspareunia)
 • zaburzenia wydzielania śluzu w pochwie
 • skurcz mięśni uniemożliwiający odbycie stosunku (pochwica)
 • zaburzenia erekcji
 • wytrysk przedwczesny
 • wytrysk opóźniony lub brak wytrysku

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Pracuje z pacjentami od 3 r.ż.
Przyjmuje w CMD Nowolipie.

Mgr Marta Giedyk jest absolwentką kierunku psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów oraz kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie z dziećmi oraz rodzicami zdobywała w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym oraz w licznych placówkach przedszkolnych. Prowadziła także indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci oraz młodzieży z diagnozą zaburzeń rozwoju w Fundacji „Zdrowie”.

Konsultuje również pacjentów anglojęzycznych.

Obszary pracy:

 • psychoterapia młodzieży
 • trudności w rodzicielstwie
 • trudności emocjonalne u dzieci
 • rodzice w sytuacji rozwodu
 • diagnoza całościowych zaburzeń funkcjonowania (m.in. autyzm, zespół Aspergera)
 • trądzik neurogenny

Psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych
Pracuje z pacjentami od 0 r.ż.
Przyjmuje w CMD Racławicka.

Dr n. społ. Magdalena Kruk-Rogucka jest absolwentką Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła podyplomowe studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie UKSW oraz szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”. Obecnie uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym w Fundacji „Kontekst” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Jest ekspertem adopcyjnym na forum Stowarzyszenia „Nasz Bocian”.

Obszary pracy:

 • praca z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi
 • wspieranie dorosłych osób adoptowanych
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin
 • psychoterapia indywidualna, par i rodzin
 • wspieranie par w trakcie leczenia niepłodności i w okresie okołoporodowym
 • wspieranie par w trakcie leczenia niepłodności i w okresie okołoporodowym
 • praca nad rozwojem osobistym
 • testy osobowościowe dla dorosłych i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta integracyjny
Pracuje z pacjentami od 10 r.ż.
Przyjmuje w CMD Wałbrzyska i Nowolipie.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi szkolenia w dziedzinie promocji zdrowia i treningi interpersonalne. Autorka publikacji o charakterze psychoedukacyjnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzin. Proponuje spotkania wspierające rozwój osobowości, realizowane według autorskiego projektu „Go & Grow”. W terapii stosuje wieloaspektowe podejście (łączenie różnych technik terapeutycznych).

Obszary pracy:

 • psychoterapia systemowa rodzin
 • psychoterapia par
 • psychoterapia indywidualna
 • trening autogenny w przypadku nadciśnienia oraz trudności radzenia sobie ze stresem
 • metoda autohipnozy ericksonowskiej w przypadku różnych jednostek chorobowym
 • terapia zaburzeń psychosomatycznych

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz pomocy, dodatkowych informacji? Napisz do nas! Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.
Uwaga! Formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

 • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/przesyłanie materiałów marketingowych.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania
  • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
  • marketing produktów  usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu